Home

Lajme

Historiani Austriak hallakat gjithe boten me zbulimin e tij per Shqiperine dhe Kosoven ! E papritur ishte kjo…

No Comments Aktualitet Lajme

Histo riani i njohur, Oliver Je.ns Schmitt, që ka shkruar disa libra për Shqi përinë, thotë se Shqipëria nuk është mëmë dheu i Kosovës.

Si pas tij, dy vendet thjesht kanë një kul.turë të përbashkët, ashtu siç e kanë shu më vende të tjera në Europë.

Shqi përia nuk është mëmë.dheu i Kosovës. Kosova është sh teti i dytë shqi ptar. Dhe shqip tarët e Kosovës e dinë ve të se kush është Vucici dhe Tirana, krye ministri i atjeshë, nuk mund të nego ciojë në emër të tyre me Beo gradin.

Kosova e Shqi përia janë dy shtete me një kul.turë të përbashkët. Kjo nuk është për jashtim në Europë. Kultura demo.kratike në Kosovë është më e zhvi lluar se në Shqipëri dhe më pak auto.ritare se në Tiranë.

Te koso varët ekziston një kul.turë e vetëorganizimit. Poli tika e Millosheviqit syn.onte një Kosovë pa shqiptarët. Gjy sma e popullsisë u dëbua nga para.militarët dhe policia serbe.

Vull neti i palës serbe për të shkatërruar shoqërinë shqiptare të Kosovës ishte i qartë. Albin Kurti ka të drejtë kur tha se Serbia ka ne.vojë për një Ëilly Brandt që bën një gje.st kërkimfaljeje.

Ser bia ishte vendi që nisi Iu ftërat në Kroaci, Bos.një dhe Kosovë. Serbia de shi Serbinë e Madhe. Koso varët nuk e kanë nisur këtë Iu ftë, tha ai.

Burimi/news29media.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *