Home

Lajme

Pabarazit ne të ardhura ekonomike dhe kriminaliteti

No Comments Psikologji

Pabarazia në të ardhura fajësohet si nxitësi kryesor i krimit të dhunshëm. Pabarazia në të ardhura dhe shkalla e papunësis rrit shkallën e krimit ndërsa hapja e tregëtis ul raportin e numrit të varfërive. Arsimi dhe shëndetsia pro të varfërve janë reformat më të ndjeshme që ulin shkallën e krimit. Ekziston një literature e kufizuar për theksimin e nevojës së rrjetit të sigurisë sociale për njerëzit e cënueshëm ,që duhen përfshihen në axhendën e politikave pro-rritje për rritje ekonomike me bazë të gjerë.
Kelly (2000)heroin lidhjen midis pabarazia së të ardhurave dhe krimit urban dhe zbuloi se parashikues i fort për të ndikuar krimin e dhunshëm dhe jo krimin e pronës,varfëria dhe rritja ekonomike ndikojnë ndjeshme në krimin e pronës dhe jo në atë të dhunshëm. Politikat duhet të zhvillohen për të ardhura të barabarta të shëndosha për reduktimin e krimit në gjithë globin. Studimi thekson nevojen për të reduktuar krimin,dhunën dhe vrasjet nëpermjet politikave të rëndësishme të rritjes. Rezultatet specifikuan se niveli I larte i të ardhurave ,sensi i mirë qytetar ,ekonomia e shëndoshë dhe niveli i lart i demokracis janë të lidhura me shkallën me të ulët të vrasjeve. Richardson(2008)ekzaminoi ndërlidhjen prej 14 vendeve të zhvilluara në demokracisë zbuloi së vrasjet me dashur janë shqetsimet në rritje në ato vende ekziston shpërndarja e pabarabartë e të ardhurave ,meshkujt e ri kanë përqindje më të lart të vrasjeve në rajon. Politikat duhet formulohen me kujdes,duke menduat shpërndarja të arsyeshme të të ardhurave me variabla demografike axhendën e pro-rritjes. Studimi argumenton se ekziston lidhjet pabarazi-vrasje që mund të jetë keqspecifikimi i modelit. Po ashtu ekzaminoi marrëdhënien e reduktimit të politikave të sigurimeve shoqërore me bazë të gjëra kanë një ndikim të rëndësishëm. Pagat dhe papunsia ndikojnë negativisht në shkallën e krimit , ndërsa rritin forcë e policis federale që është e dobishëm në reduktimit e krimit ,nga ana tjetër shpenzimet më të larta të sigurisë publike janë të lidhura me norma më të larta te krimit.
Një lidhje tjetër krim -varfëri ka të bëjë me faktorët socio-ekonomike që lidhen me shkallën e lartë të krimit ku përfshihet: padrejtësia,papunsia ,shpenzimet e ulëta në arsim e shëndtsi , rritja e cmimeve etj. Ekziston nevoja e madhe për rritë shpenzimet sociale për arsim dhe infrastrukturen shëndetsore që të luftohet shkalla e varfëris dhe krimit në një vend të caktuar. Faktor tjetër kontrolluar krimi i pronës kufizohet nga masa të forta legjislative dhe rregullatore ,shpërndarja e arsyeshme e të ardhurave dhe rritja e normës së pagës minimal e të cilët do ish e dobishëm për përfitime ekonomike . Rolin i arsimit në reduktimit e krimit në prani të një arsimi cilësit dhe drejtësis barabartë në të gjitha vendet.
Nje tjetër fajtor i lidhur me krimet e dhunëshme si vrasja përtej varfëris dhe pabarazia është imigrimi. Imigrimi e cili shkon në kontrata me teorinë kundërta e cila e konsideron imigrimin për të ndarë shoqerinë e për të stimuluar krimin. Frika e dëbimit së bashku me vlersimin për një jetë me të mirë,shpesh i motivojnë emigrantë me shumë se sa vendasit të respektojnë ligjin. Përceptimi se emigrantët kontribuojnë në shumicën krimeve mund të mos jetë i gabuar.
Disa koncepte të tjera shkakësore midis variablave për të bërë implikime të shëndosha të politikave në kontekstit e drejtësis penale. Shkalla vetëvrasjes po ashtu është parashikues i fort për të rrit kostot sociale të kombit që ka nevoj për politik ekonomike efikase për të ulur shkallën e krimit. Roli i qëndrueshmërisë sociale në arritjen e qëndrueshmërisë ekonomike për të reduktu forma të ndryshme të shkallës së dhunës nëpërmjet të ndërhyrjes së shtetit në kontekstit e ekonomia. Nevoja e të varfërit në mënyrë që të zvogelohej niveli i krimit në vend. Cënueshmëria socio-ekonomike përshkallëzohet përmes shpërndarjes së pabarabartë të të ardhurave dhe ka nevoj për një sistem ligjor efektiv për të ul shkallën e krimit.
Varfëria dhe niveli i të ardhurave dhe jo pabarazia e të ardhurave ajo që lidhet pozitivisht me shkallën e krimit. Migrimi i brendshëm rural-urban nga lokalitete më të dhunshme kontribuon në shkallën e vrasjeve të qyteteve të destinacionit .Shoqata e varfëri-vrasje në kupton në vend të “privimit relativ’,”privimit absolut”është kryesisht përgjegjësi për krimin e dhunshëm. Vrasja është një dimension i rëndësishme i pakënaqësis dhe mund të nënvlerësohet rëndë nëse formulimi i modelit është i pasaktë. Normat e larta të vrasjeve ulin kënaqësime e qytetarve për demokracinë e për pasojë dëmton institucionet e mëtejshme demokratike dhe zhvillimin ekonomik. Politikbërësit në mbarë botën miratojnë ligje për të ndikuar në sigurinë publike. Ekziston një studim ku argumenton së pabarazia e të ardhurave shkakton krim .
Mekanizmat duket se janë të drejtperdrejt.(push.teoria e “privimit relativ'”e prezantuat nga Merton sugjeron se pabarazia e të ardhurave forcon ndjenjat e shpronsis dhe padrejtsia)Sipas Messner dhe Rosenfeld deklarojmë se gjetjet që kane dalë me qëndrueshmëri të jashtëzakonshëm është se nivelet e larta të vrasjeve priren të shoqerohen me nivelet të larta të pabarazis dhe të forcuar në studime brendakombetare dhe nderkombetare.
Një cështje tjetër është se disa studime kritike që përdorin të dhëna të ngjashëm argumentojnë se kur varfëria u shtohet regresioneve ,pabarazia e të ardhurave nuk është më e rëndësishme varfëria (absolute)shpjegon shkallën e krimit ,ndërsa pabarazia (relative)e të ardhurave nuk ka.Nje tjetër kritiku është në studimi ndërvendor dhe kontrolli i faktorëve ngatërrues në nivel vendi . Marja e pabarazis së të ardhurave për vende të ndryshme bazohet në koncepte të ndryshme të ardhurave dhe përkufizimet ndryshojnë. Shpesh argumetohet se të pasurit janë në gjendje të investojnë në masa mbrojtës ose parandalues,duke përfshirë instalimin e sistemit të mbikëqyrjen ,lëvizjen në komunitete më të mira dhe zotërimin e një makinë etj. Kështu që shkakësia midis krimit të pronës dhe pabarazis së të ardhurave është dobsuar. Studimet cojnë në përfundime se ne vendet ku ka paqëndrueshmëri politike dhe dëbimit me vdekje ,con në rritje kriminaliteti. Politika duhet të hartohen për të forcuar qeverisjen politike në mbarë globin.(Arsimi I mesëm,indeksi i sundimit të ligjit dhe shkalla e papunësis ndikojnë janë parashikues të fort). Po ashtu dhe vlerat kulturore e demokratike kanë një ndikim pozitiv dhe negativ në prani të institucioneve dhe praktikave të forta demokratike. Shkalla e krimit e lidhur me drogën është më e rëndë për shkak shpërndarjes së madhe në tregun e punës për sa i përket mundsive negative të punësimit në sektorit ilegal. Politikat e shëndosha janë të domosdoshme për të kapur me forcë organizatat e trafikut të drogës për rritjen e barazive.

Shkruar nga Ejona Grozha – Psikologe Ligjore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *