Home

Lajme

DANIMARKE -FREDERIKSSUND – Flamuri ukrainas valëvitet para bashkisë

No Comments Aktualitet Lajme

Nga Maj-Britt Holm

Zakonisht është Dannebrog-kuq-bardhë që valëvitet përpara bashkisë së Frederikssund së bashku me dy flamuj me anijen Viking blu-bardhë të stemës së qytetit.

Por në simpati me qytetarët ukrainas të cilëve u është pushtuar vendi i tyre nga trupat ruse, Komiteti Financiar i Komunës Frederikssund ka vendosur që flamuri ukrainas blu-verdhë duhet të ngrihet çdo ditë në shtizën e flamurit përpara Bashkisë së qytetit për momentin deri 16 mars.

  • Ne shënojmë një solidaritet dhe kujdes për popullin ukrainas. Është një gjest për Ukrainën dhe popullin ukrainas, thotë kryebashkiaku Tina Tving Stauning (S), Komuna Frederikssund.

Përveç kësaj, politikanët në solidaritet me ukrainasit kanë vendosur të ndërmarrin një sërë iniciativash lokale në vazhdim të sanksioneve që Danimarka i ka aderuar Rusisë përmes BE-së.

Megjithatë, theksohet se nismat nuk kanë të bëjnë me rusët që jetojnë këtu, të cilët nuk kanë asnjë përgjegjësi për sulmin e regjimit rus ndaj Ukrainës. Banorët që jetojnë këtu duhet të trajtohen siç duhet, thekson bashkia.

Iniciativat përfshijnë:

Komuna Frederikssund merr pjesën e saj të çdo refugjatësh të ardhshëm ukrainas dhe fillon punën e përgatitjes së objekteve përkatëse akomoduese për këtë qëllim, pasi bashkia bëhet e vetëdijshme se sa refugjatë janë të përfshirë. Më parë është njoftuar nga autoritetet shtetërore se Danimarka duhet të jetë e gatshme të pranojë deri në 20,000 refugjatë ukrainas. Nëse ky numër është i saktë dhe shpërndarja bazohet në të ashtuquajturin çelës bllok (ai që përdoret kur llogariten subvencionet dhe kompensimet), atëherë pjesa e Komunës së Frederikssund është afërsisht 160 refugjatë.

Ne duam që qytetarët ukrainas të mund të përjetojnë një jetë të përditshme me kujdesin e fëmijëve, shkollën dhe punët brenda kornizës së legjislacionit sa më shpejt të jetë e mundur.

Komuna kërkon një bashkëpunim të gjerë me organizatat humanitare, shoqatat dhe individët privatë që duan të kontribuojnë në strehimin e refugjatëve dhe krijimin e një jete të mirë të përditshme në Danimarkë.

Praktika aktuale ruhet ku Komuna Frederikssund nuk ka fonde likuide të investuara në letra me vlerë, kompani ose kompani nga Rusia ose kompani dhe kompani me pronësi ruse.

Administrata shqyrton shtrirjen e bashkisë së blerjeve të mallrave dhe shërbimeve nga kompanitë ose korporatat në Rusi. Pyetjet në lidhje me gazin dhe naftën ruse janë një çështje për Folketing.

Komuna Frederikssund nuk kryen ose nuk merr pjesë në aktivitete të natyrës kulturore, sportive ose ndërkombëtare me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Rusia zyrtare.

Bashkia shpreh simpatinë e saj për Ukrainën duke valëvitur flamurin ukrainas para Bashkisë, Sheshi 2. Për momentin deri më 16 mars 2022.

Nëpërmjet faqes së internetit të bashkisë dhe faqes në Facebook, çështjet me rëndësi lokale do të përditësohen vazhdimisht në dritën e situatës në Ukrainë.

Administrata do të monitorojë vazhdimisht pamjen e kërcënimit kibernetik dhe do të vlerësojë nevojën për çdo masë të re.

V:O – Perkthimi eshte bere nga google

FREDERIKSSUND
Ukrainsk flag vajer foran rådhus
Af Maj-Britt Holm

Del på Facebook Del på Twitter Del på Linkedin Del via email Print
Normalt er det rød-hvide Dannebrog, der vajer foran Frederikssund Rådhus sammen med to flag med byvåbnets blå-hvide vikingeskib.

Men i sympati med de ukrainske borgere, som har fået invaderet deres land af russiske tropper, har Økonomiudvalget i Frederikssund Kommune besluttet, at det blå-gule ukrainske flag skal hejses i flagstangen foran rådhuset hver dag foreløbig frem til den 16. marts.

– Vi markerer en solidaritet og omsorg for det ukrainske folk. Det er en gestus til Ukraine og det ukrainske folk, siger borgmester Tina Tving Stauning (S), Frederikssund Kommune.

Desuden har politikerne i solidaritet med ukrainerne besluttet at iværksætte en række lokale initiativer i forlængelse af de sanktioner, som Danmark igennem EU har tilsluttet sig overfor Rusland.

Det understreges dog, at initiativerne ikke handler om herboende russere, der ikke har noget ansvar for det russiske styres angreb på Ukraine. Herboende russere skal behandles ordentligt, fastslår kommunen.

Initiativerne indebærer at:

Frederikssund Kommune tager sin andel af eventuelt kommende ukrainske flygtninge og igangsætter arbejdet med at klargøre relevante indkvarteringsfaciliteter til formålet i takt med, at kommunen får viden om, hvor mange flygtninge det drejer sig om. Det er tidligere meldt ud fra de statslige myndigheder, at Danmark skal være klar til at modtage op til 20.000 ukrainske flygtninge. Hvis det tal stemmer, og fordelingen sker på grundlag af den såkaldte blok-nøgle (den der anvendes når tilskud og udligning beregnes), så udgør Frederikssund Kommunes andel cirka 160 flygtninge.

Vi ønsker, at de ukrainske borgere hurtigst muligt skal kunne opleve en hverdag med børnepasning, skole og job indenfor lovgivningens rammer.

Kommunen ønsker et bredt samarbejde med humanitære organisationer, foreninger og privatpersoner, som gerne vil bidrage til flygtninges indkvartering og etablering af en god hverdag i Danmark.

Den nuværende praksis fastholdes, hvor Frederikssund Kommune ikke har likvide midler placeret i værdipapirer, virksomheder eller selskaber fra Rusland eller russisk ejede selskaber og virksomheder.

Administrationen undersøger kommunens omfang af indkøb af varer og tjenesteydelser fra virksomheder eller selskaber i Rusland. Spørgsmål om russisk gas og olie er et anliggende for Folketinget.

Frederikssund Kommune afvikler eller deltager ikke i aktiviteter af kulturel, idrætsmæssig eller mellemfolkelig karakter med deltagelse af repræsentanter fra det officielle Rusland.

Kommunen udtrykker sin sympati med Ukraine ved at flage med det ukrainske flag foran rådhuset, Torvet 2. Foreløbigt frem til den 16. marts 2022.

Der vil via kommunens hjemmeside og facebook-side løbende blive informeret om forhold med lokal relevans set i lyset af situationen i Ukraine.

Administrationen vil løbende følge cybertrusselsbilledet og vurdere behovet for eventuelle nye tiltag.

Burimi/sn.dk/frederikssund-kommune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *