Home

Lajme

Kalaja e Ulqinit: Nga sheshet e luftës në hotele me pamje mbreslënëse

No Comments Uncategorized

Kalaja e Ulqinit e njohur edhe si Qyteti i vjetër i Ulqinit është një kala e lashtë në të cilën janë zhvilluar shumë luftra, por sot ajo ka një pamje mahnitëse pranë detit. E ndërtuar mbi një ujdhesë të vogël në bregdetit e Adriatikut, sot aty sheh shumë hotele, të cilat ofrojnë komoditet dhe qetësi, shkruan Gazeta Metro.

Ulqini është një nga qytete që ka një histori interesante në vete, duke filluar nga qyteti i vjetër që u fundos mijëra vite më parë nga një tërmet e deri te kalaja e famshmë e gurit, që tërheq miliona turistë brenda vitit. Kjo kala tash është transformuar në vend shumë të bukur, madje shumë i kërkuar. Kahas historisë pamja është ajo që të mos e mendosh dyherë akomodimim aty.

Gjurmët më të hershme të kalasë i takojnë periudhës parahistorike, kur Ulqini i përkiste ilirëve, popull me origjinë indo-evropiane.

Për shkak të pozitës së mirë relievit dhe klimës së butë kalaja ka qenë gjithmonë pre e pushtuesve të mëdhenj. Ulqini është një qytet, muret e të cilit janë shkatërruar shpesh në luftëra, por u rinërtuan edhe nga të gjithë ata që, për shkak të bukurisë së këtij qyteti të lashtë gjetën paqe, duke ndërtuar për vete fortifikime dhe rezidenca. Perandori bizantin Justiniani përmendet të ketë bërë rindërtime, i cili u ndjek nga nemanjiqët, balshajt, venedikasit dhe osmanët./gazetametro.netKodi Etik i gazetarit

No Comments Uncategorized

Kodi i Etikës është një instrument vetërregullues që synon të forcojë dhe përmirësojë cilësinë e gazetarisë dhe ndjenjën e përgjegjësisë së gazetarëve në Shqipëri.

Parimet e këtij Kodi janë në përputhje me vlerat etike universale të gazetarisë, të njohura dhe të pranuara gjerësisht nga mediat dhe organizatat e gazetarëve në vendet demokratike. Ato përbëjnë gurin e themelit të pluralizmit demokratik dhe po ashtu respektojnë frymën e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Roli i Medias në Shoqëri

Liria e fjalës, liria e informimit dhe e kritikës, liria e shtypit,si dhe aksesi në dokumentet zyrtare përbëjnë elementët bazë të një shoqërie demokratike.

Mediat luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në shoqëri, duke ofruar lajme e informacione të besueshme dhe në kohë, në forma të ndryshme dhe nëpërmjet platformash të larmishme. Mediat shërbejnë si “watch dog” duke u kërkuar llogari qendrave të pushtetit dhe duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme autoritetet qeveritare dhe organizatat, institucionet dhe bizneset. Mediat luajnë një rol themelor në proceset demokratike dhe ofrojnë hapësira të gjera e një mjedis të sigurt që i lejon gazetarët të përmbushin detyrat e tyre në mënyrë të pavarur.

Mediat njohin rëndësinë e pluralizmit në shoqëri dhe respektojnë diversitetin e mendimeve, duke kundërshtuar çdo diskriminim mbi bazë gjinie, race, kombësie, gjuhe, ideologjie, kulture, klase apo bindjeje, ose për çdo shkak tjetër.

Media njeh dhe mbron si të drejtat, ashtu edhe detyrat e saj kundrejt publikut, duke ruajtur vazhdimisht balancën mes tyre.

Shtrirja e Kodit

Rregullat e mëposhtme në lidhje me sjelljen aplikohen ndaj të gjithë personave dhe organizatave të angazhuara në grumbullimin, redaktimin, përgatitjen dhe përhapjen e informacionit gazetaresk. Shtrirja e Kodit mbulon dhënien individuale dhe kolektive të informacionit në fushën e mediassë shkruar (tekst dhe fotografi) dhe të medias elektronike.

Parimet e këtij Kodi aplikohen në mënyrë të barabartë ndajtë gjitha platformave mediatike dhe gazetareske, offline dhe online, përfshi gazetarinë e shpërndarë nëpërmjet medias sociale dhe portaleve në internet.

Kodi i Etikës e merr si të mirëqenë faktin që të gjithë operatorët e medias dhe gazetarët njohin dhe pranojnë parimet vullnetare të përcaktuara në këtë Kod. Të gjithë ata që angazhohen në gazetari ftohen të njohin dhe pranojnë parimet e mëposhtme si të domosdoshme për ushtrimin e gazetarisë dhe lirisë së shprehjes në Shqipëri.

Gazetarët që shkelin në mënyrë të vetëdijshme parimet e këtij Kodi tradhtojnë besimin e publikut dhe nuk duhet të presin mbështetjen e solidaritetin e kolegëve të tyre, organizatave mediatike apo sindikatave të gazetarëve. Kundërshtitë që lindin prej shkeljeve të pretenduara të Kodit trajtohen nëpërmjet sistemesh transparente të vetë-rregullimit vullnetar zhvilluar nga gazetarët dhe organizatat e medias që mund të operojnë në nivel ndërmarrjeje dhe në platforma të ndryshme të industrisë së medias.

 1. Saktësia dhe Ndershmëria e Informacionit

Gazetarët kanë të drejtën të kërkojnë informacion dhe të drejtën të kenë akses në informacionin publik. Ata kanë të drejtën të botojnë dhe të kritikojnë.

Gazetarët dhe mediat gjatë gjithë kohës duhet të përpiqen të botojnë informacion që, në dijeninë e tyre, është i vërtetë, ibalancuar dhe i verifikuar.

Saktësia

Gazetari duhet të verifikojë informacionin përpara botimitme qëllim që të sigurohet që është i saktë, i bazuar në fakte dhe i besueshëm. Të gjitha të dhënat dhe informacionet i duhen nënshtruar shqyrtimit të kujdesshëm: qoftë kur është përftuar nga burime njerëzore, qoftë nga dokumentet.

Gazetarët duhet të bëjnë gjithmonë të qarta rastet kurinformacioni nuk është i konfirmuar.

Media nuk duhet të çorientojë publikun. Media duhet të bëjë të qarta rastet kur janë përdorur tekste, dokumente, imazhe dhe tinguj të manipuluar.

Media nuk duhet të botojë asnjë foto, imazh, material audio apo vizual të përpunuar që shtrembëron idetë apo faktet e burimit, me përjashtim të karikaturave, kartonave apo pjesëve komike.

Gazetaria e Paanshme

Gazetarët duhet të bëjnë çmos për të ofruar raportim të paanshëm dhe të balancuar. Gazetarët gjithmonë duhet t’u referohen burimeve në dispozicion dhe palëve të interesuara që mund të ofrojnë informacion të dobishëm dhe të rëndësishëm për çështjen.

Gjatë raportimit të një teme të debatueshme, gazetarët duhet të jenë përfshirës dhe të synojnë të sigurohen që të gjitha palët e interesuara të kenë mundësinë për të sqaruar pozicionin e tyre.

Palët e kritikuara duhet të kenë të drejtën t’u përgjigjen akuzave, mundësisht në të njëjtin organ. Gazetarët duhet të bëjnë çdo përpjekje për t’i kontaktuar të gjitha palët dhe për të mbledhur të gjitha opinionet relevante. Por, dëgjimi i të dy palëve nuk e “çliron” gazetarin nga detyrimi për të raportuar në mënyrë sa më të vërtetë që të jetë e mundur.

Parimi i “paraqitjes së të gjitha palëve” mund të mos jetë i aplikueshëm në botime që përfaqësojnë opinione personale(editoriale, komente) si dhe raportime të një natyre faktike,të tilla si raportimi mbi takimet apo ngjarjet publike.

 1. Dallimi i Faktit nga Opinioni

Media duhet të bëjë qartë dallimin midis opinionit dhe raportimit mbi bazë faktesh. Opinionistët, karikaturistët dhe kritikët janë të lirë të shprehin opinionet e tyre për ngjarje dhe persona.

Lajmi lidhet me informacionin e mbështetur nga fakte dhe të dhëna, ndërsa opinioni përmban dhe shpreh ide, gjykime dhe vlerësime të gazetarëve, redaktorëve dhe botuesve.

 1. Korrektimi dhe Replika

Media duhet të jetë e hapur për t’u angazhuar me audiencën dhe për t’u marrë me komentet dhe ankesat legjitime.

Media duhet të publikojë një korrigjim të qartë dhe përshtashmërisht të dukshëm kur demonstrohet se ka botuar një informacion të pasaktë dhe të shtrembëruar. Media duhet të kërkojë ndjesë dhe të ofrojë dëmshpërblim të përshtatshëm kur është e nevojshme.

Pala e kritikuar gjithmonë duhet të ketë të drejtën për t’u përgjigjur.

Nëse replika nuk është e përshtatshme për botim në formën që ka, ndryshimet duhet të diskutohen me autorin. Nëse ai/ ajo nuk mund të kontaktohet brenda një kohe të arsyeshme, përgjigja mund të publikohet në formë të ndryshuar. Megjithatë, asnjëherë nuk duhet ndryshuar thelbi i saj.

 1. Marrëdhëniet me Burimet

Gazetarët duhet të bëjnë çdo përpjekje për të mbledhur informacion nga të gjitha burimet e mundshme me qëllim që të ofrojnë informacion të saktë, të plotë dhe të paanshëm.

Gazetarët duhet të jenë transparentë në punën e tyre dhe të përdorin metoda të mbledhjes se informacionit që janë etike dhe të ligjshme.

Një person që intervistohet ka të drejtë të dijë në cilën media dhe në çfarë konteksti do të përdoren prononcimet e tij.

Gazetarët duhet të bëjnë kujdes në përzgjedhjen e burimeve dhe duhet të ndërtojnë marrëdhënie të qarta pune me ta për t’u siguruar se informacioni që marrin është korrekt.

Media duhet të ushtrojë kujdes të posaçëm kur merret me burime që janë anëtarë të grupeve vulnerabël, të tillë si fëmijë dhe të rinj, viktima të dhunës apo pakica.

Media duhet të mos shtrembërojë dhe as keqpërdorëpohime të bëra në një kontekst specifik. Veçanërisht, kujdesi duhet kushtuar personave nga të cilët nuk pritet të jenë të ndërgjegjshëm për efektin që mund të kenë pohimet e tyre.

Gazetarët nuk duhet të bëjnë publik emrin e një personi që kadhënë informacion mbi baza konfidenciale, veç rasteve kur personi në fjalë ka dhënë pëlqimin shprehimisht.

E drejta e anonimitetit mund të shkelet vetëm:

a) Nëse ka dyshime se burimi ka shtrembëruar nëmënyrë të ndërgjegjshme të vërtetën ose rreket tëmanipulojë median për përfitim personal;

b) Nëse referenca ndaj emrit të burimit është e vetmjamënyrë për të shmangur një dëm të rëndë dhe tëpashmangshëm ndaj të tjerëve;

c) Nëse informacioni përkatës lidhet me planifikimine një akti të rëndë kriminal ose përbën shqetësim madhor për mirëqenien publike.

Nëse gazetarit i mohohet padrejtësisht aksesi në informacionin e kërkuar, ai/ajo ka të drejtën të informojë publikun për këtë.

 1. Pavarësia editoriale

Media duhet të shmangë konfliktet e papra-nueshme të interesit dhe duhet të mos lejojë kurrfarë influence që buron nga bindjet personale, nxitjet politike ose financiare për tëndikuar ne raportimin e saktë dhe të paanshëm të gazetarëve dhe në punën e redaksive.

Gazetarët, botuesit dhe pronarët e mediave duhet t’u rezistojnë kërcënimeve, provokimeve apo nxitjeve për të ndikuar, shtrembëruar apo fshehur informacion. Ata nuk duhet të përdorin asnjë informacion apo të dhënë të mbledhurgjatë punës së tyre për përfitim personal.

Përmbajtja editoriale duhet të dallohet qartë nga marketingu, reklama, materialet e përgatitura nga parti apo institucione/ organizata të tjera, apo nga përmbajtja e sponsorizuar. Përmbajtja e sponsorizuar duhet të tregojë qartë identitetin e sponsorit.

Reklamat komerciale dhe politike, si dhe përmbajtja e sponsorizuar – përfshi artikuj dhe suplemente – duhen etiketuar qartësisht për t’u siguruar që audienca e medias t’i dallojë nga përmbajtja editoriale.

 1. Marrëveshja para Publikimit

Gazetarët që bien dakord të mos botojnë një informacion apo material për një periudhë të caktuar duhet ta respektojnëkëtë marrëveshje. Një marrëveshje e tillë (embargo) duhettë konsiderohet e pavlefshme nëse informacioni publikohet nga një palë tjetër ose kur personi që ka kërkuar embargo i shkel në ndonjë mënyrë kushtet e marrëveshjes së arritur midis palëve.

Në interes të të qenit të drejtë dhe të saktë, gazetarët mund t’ua tregojnë artikujt e tyre të lajmeve palëve të interesuara përpara publikimit, por nuk duhet të japin veton mbi të drejtën e botimit, dhe duhet të jenë të lirë të vendosin vetë se cilat sugjerime mund të marrin në konsideratë.

 1. Përgjegjësia pas Publikimit

Botuesi dhe redaktori janë përgjegjës për botimin e lajmeve dhe artikujve, ashtu edhe të letrave për redaktorin, komenteve apo përgjigjeve në faqen e internetit të medias, përfshi rastet ku emri i autorit është hequr apo është nënshkruar me një pseudonim.

Media dhe stafi editorial duhet të bien dakord dhe tëpublikojnë kushte të përcaktuara qartë për përzgjedhjen dhe publikimin e komenteve nga publiku. Media duhet t’i monitorojë dhe shqyrtojë këto komente dhe të ndërmarrë hapa për t’u siguruar që kushtet e publikimit të respektohen.

Mediat kanë të drejtën të shtojnë një “shënim” tek komentet dhe përgjigjet, apo edhe të vendosin të mos i publikojnë fare ato, me përjashtim të rasteve kur ka premtuar më parë ta bëjë një gjë të tillë. Redaksia rezervon të drejtën të redaktojë apo shkurtojë letrat për redaktorin, apo komentet, me kusht që redaktimi të mos ndryshojë kuptimin e tyre. Nëse organi mediatik do të vendoste të publikonte një letër për redaktorin apo një koment, duhet ta bëjë këtë brenda një kohe të arsyeshme ndërmjet paraqitjes së tyre për botim dhe kohës së botimit.

Përpara publikimit të një komenti, apo një letre për redaktorin, që përmban akuza të rënda kundër një pale të tretë, redaksia apo redaktori duhet të investigojë nëse ka baza për këto akuza. Po ashtu, palës së akuzuar i duhet dhënë mundësia për t’u përgjigjur.

Nuk do të ishte realiste të pritet që të gjitha komentet të lexohen, redaktohen apo refuzohen përpara publikimit. Megjithatë, redaksia apo redaktorët mund të fshijnë apo heqin komente të papranueshme nga botimi kur ato janë abuzive, me gjuhë urrejtjeje, apo gjykohet se përmbajnë pretendime keqdashëse dhe të pabazuara. Në rastet kur ka ankesë se një koment përmban akuza apo fyerje të rënda drejtuar një pale të tretë, redaksia dhe redaktorët duhet të investigojnë nëse ka ndonjë bazë për akuza të tilla dhe, nëse jo, komenti duhet hequr nga botimi.

 1. Gjuha e Urrejtjes

Media duhet të mos botojë materiale që nxisin urrejtje apo dhunë ndaj individëve mbi bazën e racës, fesë, kombësisë, ngjyrës, origjinës etnike, anëtarësisë, gjinisë, orientimit seksual, statusit civil, paaftësisë, sëmundjes apo moshës.

Çdo botim duhet të mos specifikojë origjinën, etnicitetin, kombësinë, racën, fenë apo orientimin seksual të një grupi apo individi, përveç rasteve kur gjykohet e rëndësishme dhe e nevojshme për të kuptuar më mirë faktet dhe opinionet e paraqitura në publikim.

 1. Ndërhyrja në jetën private

Media dhe gazetarët duhet të respektojnë nderin dhe reputacionin e individëve që bëhen objekte të interesit të tyre profesional.

Çdo informacion i pasaktë apo i rremë që dëmton, qëllimisht ose joqëllimisht, imazhin dhe reputacionin e një personi tjetër përbën cenim të dinjitetit njerëzor.

Gazetari duhet të respektojë të drejtën e individit për privatësi.Vetëm mbrojtja e interesit publik mund të justifikonteinvestigimet gazetareske që ndërhyjnë në aspektet private të jetës së individëve. Gazetarët duhet t’i referohen vetëm aspekteve personale apo private të jetës së personave kur ato janë relevante për lajmin.

Gazetarët duhet të përdorin metoda të ndershme për të mbledhur informacion. Ata përdorin rrengje, kamera të fshehta, mikrofonë dhe pajisje të tjera të posaçme, ose fshehin identitetin e tyre profesional, vetëm në ato rrethana ku:

a) Nuk ka mjete të tjera për të siguruar informacioninqë kërkohet

b) Informacioni përbën shqetësim urgjent dhe seriozpër publikun.

Gazetarët duhet të tregojnë kur metoda të tilla janë përdorur në shkrimin/programin e tyre ose të ofrojnë informacion për to kur e lejojnë rrethanat.

Përdorimi “i papritur” i kamerave në publik apo në institucione duhet të respektojë dëshirën dhe ndjeshmërinë e personave të pranishëm.

Figurat publike gëzojnë më pak të drejtë për privatësi se sa individët e tjerë. Megjithatë, informacioni për jetën e tyre private dhe informacioni që lidhet me familjet dhe të njohurit

e tyre duhet bërë publik vetëm kur i shërben interesit publik.Zyrtarët publikë po ashtu justifikohen të mos bëjnë publikejetën e tyre private, përveç rasteve kur jeta e tyre private mund të ndikojë në veprimtarinë e tyre publike.

 1. Konflikti i Interesit

Gazetarët, redaktorët dhe botuesit nuk duhet të kërkojnëpërfitim personal nga informacioni dhe të dhënat egrumbulluara nga organi i tyre mediatik. Organet mediatike duhet të sigurohen që të ketë marrëveshje të brendshme përdeklarimin e konflikteve të mundshme të interesit në të gjithanivelet e pronësisë, menaxhimit dhe veprimtarisë editoriale.

Pronarët, redaktorët e mediave dhe gazetarët nuk kanë të drejtën të përdorin informacionin profesional që grumbullojnë gjatë kryerjes së punës së tyre për ndonjë qëllim tjetër përveçse për të informuar publikun.

Gazetarët duhet të shmangin mbulimin e lajmeve ku kanë një interes personal të drejtpërdrejtë.

Gazetari duhet ta konsiderojë shkelje të rëndë të etikës profesionale pranimin e ryshfetit të çfarëdo lloj forme për të ndikuar në publikimin apo mospublikimin e një informacioni.

 1. Nxitja e Krimit dhe Dhunës

Propagandimi i luftës, dhunës, zemëratës apo informacionit keqdashës që synon të lëndojë ndjenjat e të gjithë publikut apo pjesëve të tij është joetik dhe i papranueshëm në çfarëdo produkti mediatik.

Dhuna dhe brutaliteti nuk duhen sensacionalizuar. Raportimi duhet të marrë parasysh nevojën për të mbrojtur minorenët dhe grupet vulnerabël të shoqërisë.

Gazetarët dhe media duhet të mos glorifikojnë krimetdhe terrorizmin apo ndonjë veprimtari tjetër mizore apo çnjerëzore.

Media duhet të raportojë me kujdes dhe ndjeshmëri çështjete krimit dhe dhunës dhe të trajtojë me maturi identifikimin eviktimave dhe dëshmitarëve të krimit. Në rastet kur ka të bëjëme sulme seksuale, media nuk duhet të identifikojë viktimatpërveç rasteve kur japin pëlqimin me vullnetin e tyre.

 1. Raportimi i aksidenteve dhe fatkeqësive

Gazetarët duhet të respektojnë dinjitetin e viktimave dhe familjeve të tyre dhe duhet të lejojnë njerëzit të mbajnë zi privatisht duke i raportuar tema të tilla me simpati dhe vetëpërmbajtje.

Në raste aksidentesh dhe fatkeqësish, media duhet të mbajë parasysh që operacionet e shpëtimit për viktimat dhe personat në rrezik kanë përparësi kundrejt të drejtës së publikut për t’u informuar.

Media duhet të mos sensacionalizojë raportimin me foto eksplicite të katastrofave, aksidenteve apo dhunës që mund të fyejnë ndjenjat e të afërmve të të prekurve si dhe ndjeshmërinë e publikut.

Viktimat apo personat e zhdukur nuk duhen identifikuarnëse të afërmit e tyre nuk janë informuar më parë.

 1. Raportimi i Procedurave Gjyqësore dhe Prezumimi i Pafajësisë

Raportimi nga gjykata (përfshi publikimin dhe transmetimine imazheve), duhet të jetë i saktë, i drejtë, joparagjykues, dhetë respektojë plotësisht të drejtën për një gjykim të drejtë.

Gazetarët duhet të respektojnë gjithmonë prezumimin e pafajësisë dhe duhet të rezistojnë ta përshkruajnë dikë si kriminel përpara vendimit përfundimtar nga gjykata.

Gjatë raportimit të krimeve të minorenëve dhe procedurave të gjykatave të minorenëve, media duhet të ushtrojë vetëpërmbajtje për hir të konsideratës për të ardhmen e tërinjve në fjalë.

Ky rekomandim aplikohet edhe për raportimet mbi viktimate migrimit dhe trafikimit të jashtëligjshëm njerëzor.

Media duhet të shqyrtojë me kujdes nëse është me vend të botojë fakte mbi skandalet familjare, apo të kujtojë krimin e vjetër të kryer nga një individ që e ka shlyer dënimin e tij.

 1. Mbrojtja e Fëmijëve dhe Personave me Aftësi të Kufizuara

Gazetari duhet të respektojë të gjitha parimet e konfirmuaranë Konventat Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve dhe legjislacionin shqiptar mbi të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëvedhe të personave me aftësi të kufizuara.

Gazetari duhet të mbrojë të drejtat dhe dinjitetin e fëmijëvedhe personave me aftësi të kufizuara, përfshi të drejtën e tyrepër t’u dëgjuar.

Si rregull i përgjithshëm, nuk ka kundërshtim për publikimin e fotove dhe emrave të personave të rinj të zhdukur, por këto duhet të publikohen vetëm me marrëveshjen e autoriteteve përkatëse dhe të rriturve përgjegjës.

Gazetarët nuk duhet të shfrytëzojnë pafajësinë dhe besimin e fëmijëve dhe mund të publikojnë informacion ose imazhe mbi jetën private të një fëmije vetëm nëse ka një interes publik mbizotërues.

Gazetarët normalisht nuk duhet të intervistojnë fëmijë nën 18 vjeç për çështje personale në mungesë të prindërve apo personave përgjegjës për ta.

 1. Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

Gazetari duhet të respektojë të drejtat e autorit, dhe do të nxisë kolegët të respektojnë të drejtën e autorit të të tjerëve në çfarëdo fushe krijimtarie. Duhet t’ia atribuojnë informacionin që përdorin burimit origjinal. Plagjiatura është e papranueshme.

Media dhe gazetarët janë në shkelje të të drejtës së autorit

nëse:

a) Botojnë ose përpiqen të botojnë punën e të tjerëve si të jetë e tyre (plagjiatura);

b) Citojnë punën e të tjerëve në mënyrë të tillë që shtrembërojnë kuptimin fillestar të tekstit, dukebotuar shtrembërimin si realitet, ose duke treguarnjë person tjetër si autor;

c) Botojnë si të tyren një temë të konsideruar siorigjinale – të hulumtuar dhe të publikuar nga dikushtjetër – pa iu referuar origjinës;

d) Dorëzojnë punën e tyre për publikim dy a më shumëbotuesve në të njëjtën kohë – pa e bërë të ditur këtë fakt – apo dorëzojnë një punim të publikuar më parëdhe nuk ia bëjnë të ditur këtë fakt botuesit të dytë;

e) Botojnë një punë pa pëlqimin e autorit, osendryshojnë materialin pa leje, ose e vendosin nërrethana te papërshtatshme (montim fotografish),apo në rrethana të ndryshme nga ç’është rënë dakord, pa pëlqimin e autorit.

 1. Marrëdhëniet mes Gazetarëve

Në marrëdhëniet e tyre të biznesit, media dhe gazetarët duhet të njohin rëndësinë e konkurrencës së drejtë dhe solidaritetit profesional dhe të ruajnë balancën e duhur mes të dyjave.

Gazetari/-ja nuk duhet të pengojë kolegët të grumbullojnë informacion, t’i çorientojë qëllimisht, apo t’i raportojë tek autoritetet.

As gazetarët individualisht, apo redaksitë nuk duhet të përdorin median për rivalitete dhe mosmarrëveshje personale e profesionale.

Gazetarët duhet të respektojnë konfidencialitetin e vendittë punës kur kjo nuk përbën shkelje të ligjit dhe të Kodit të Etikës.

Media duhet të respektojë të drejtën e gazetarëve individualisht për të vepruar sipas ndërgjegjes së tyre dhe të drejtën e tyre për të refuzuar detyra që iu caktohen, apo përtë mos u identifikuar si autor publikimesh, të cilat besojnë sejanë në shkelje të germës dhe frymës së këtij Kodi.

 1. Interesi Publik

Termat e këtij Kodi ofrojnë udhëzime thelbësore dhe të nevojshme për ushtrimin e gazetarisë etike dhe mund të injorohen vetëm në rrethana të jashtëzakonshme me qëllim që t’i shërbejnë interesit publik.

Interesi publik përkufizohet në këto rrethana si më poshtë:

• Çështje që përbëjnë shqetësim urgjent dhe tëmenjëhershëm për shëndetin dhe sigurinë publike;

• Gjetja, parandalimi dhe të bërit publik e krimeve të rënda, skandaleve dhe abuzimeve të pushtetit;

• Veprimet për të mbrojtur publikun nga rreziku içorientimit të rëndë.

Interesi publik legjitim nuk justifikon sensacionalizmindhe në frymën e këtij Kodi, nuk duhet ngatërruar kurrë me informacionin që është “interesant për publikun.”

 1. Gjuha Shqipe

Gazetarët duhet të respektojnë dhe t’u përmbahen me kujdesrregullave të gjuhës shqipe. Përdorimi i fjalëve të huaja duhetshmangur, përveçse për qartësi kuptimi apo kur është i përshtatshëm në raportimin e drejtpërdrejtë.

Kodi i Etikës së Gazetarit u hartua nga një grup ekspertësh i përbërë nga: Lutfi Dervishi, gazetar; Mark Marku, shef i Katedrës së Gazetarisë, Universiteti i Tiranës; Remzi Lani, drejtor i Institutit Shqiptar të Medias; Konsulent ndërkombëtar: Aidan White, Drejtor, Iniciativa për Gazetari Etike.

Parimet e këtij Kodi Etik, janë edhe ato që zbatohen nga ShkodraWeb aty ku është e mundur si dhe nga të gjthë personat që duan të bashkëpunojnë me ne.

Mpirja e këmbëve, paralajmërim i sëmundjeve të rënda

No Comments Uncategorized

Mpirja e pjesëve të trupit shumë shpesh lidhet me simptoma të problemeve shëndetësore. Njohja e simptomave dhe sëmundjeve që i shkaktojnë ato është shumë e rëndësishme për të marrë më pas kujdesin e duhur në kurimin e tyre.

Është e rëndësishme që ju të këshilloheni me mjekun tuaj menjëherë pasi të vini re që keni këto simptoma.

Shpeshherë mpirja e këmbëve mund të jetë paralajmëruese edhe e sëmundjeve të rënda.

Skleroza e shumëfishtë

Sigurisht një ndër sëmundjet që shkakton mpirje të shumë pjesëve të trupit përfshirë edhe këmbët është skleroza e shumëfishtë. Megjithëse nuk është sëmundja e vetme simptoma, mpirja dhe pickimi i këmbëve vjen kryesisht nga kjo lloj skleroze.

Mpirja nga kjo sëmundje do të përhapet në këmbët tuaja dhe do të zgjasë për ditë me radhë e madje edhe javë. Njerëzit që vuajnë nga skleroza e shumëfishtë përjetojnë mpirje tek njëra këmbë dhe dobësim të tjetrës.

Ndaj ecja është thuajse e pamundur. Mpirja do të jetë e vazhdueshme dhe njësoj në të gjithë këmbën në rastin e kësaj sëmundjeje.

Diabeti

Më shumë se gjysma e personave që vuajnë nga diabeti zhvillojnë edhe forma të caktuara të neuropatisë. Kjo shkakton humbje të funksionit dhe kontrollit të nervave përgjegjës për lëvizjen.

Dëmtimi më i zakonshëm nga diabeti është ai i neuropatisë periferale ku sinjalet e dërguara nga truri nuk përkthehen në lëvizje. Kjo shkakton mpirje, djegie ose pickim të këmbëve.

Këto pickime dhe mpirje mund të fillojnë deri në 3 muaj pasi diabeti të ketë prekur trupin tuaj. Sigurohuni të bëni një analizë glukoze nëse këto simptoma janë të shpeshta.

Mungesa e vitaminave

Mungesa e disa vitaminave dhe mineraleve mund të shkaktojë neuropati periferale dhe mpirje të këmbëve. Nëse keni mungesa të mëdha të vitaminës B12 në trup atëherë me shumë mundësi do të përjetoni këto kriza.

Mungesa e vitaminave bashkë me sëmundje si diabeti mund ta shtojnë dëmtimin e nervave në trup dhe të shkaktojnë mpirje të vazhdueshme të këmbëve.

Tiroidet

Tiroidja apo tiroidja e poshtme mund të shkaktojë problem me mpirjen e këmbëve dhe dëmtimin e nervave. Shumë persona që vuajnë nga ky lloj i veçantë i tiroides me shumë mundësi vuajnë edhe nga diabeti i tipit 2.

Të dyja këto sëmundje bashkë shkaktojnë një mos funksionim normal të këmbëve tuaja.

Problemet kardiovaskulare

Edhe problemet me zemrën shkaktojnë dëmtime neurologjike që lidhen më pas me vështirësi në kontrollimin e këmbëve. Mpirja dhe djegia e këmbëve mund të jenë simptoma të shpeshta.

Shtylla kurrizore

Një numër problemesh me shtyllën kurrizore lidhen ngushtë me mpirjen e këmbëve. Në shumë raste dëmtimi i shtyllës kurrizore nga faktorë të jashtëm apo sëmundje si skleroza e shumëfishtë shkaktojnë këto simptoma.

Këpucët e ngushta

Shpeshherë edhe zgjedhja e këpucëve ndikon në shëndetin e këmbëve tona. Nëse vishni këpucë që janë shumë të ngushta mund të ndalojnë qarkullimin normal të gjakut dhe të shkaktojnë mpirje të këmbëve. Sigurohuni të zgjidhni këpucë të rehatshme dhe të gjera për këmbët tuaja.

© SYRI.net

Si të flasësh me fëmijën për seksin dhe drogën?

No Comments Uncategorized

Ndër bisedat më të vështira që prindërit kanë me fëmijët, janë ato për seksin dhe drogën. Nga ana tjetër të dyja këto biseda përbëjnë rrezik në jetën e secilit nëse neglizhohen. Përveç mësimeve në shkollë është mirë që prindërit të jenë të hapur në biseda të tilla me fëmijët. Ja disa mënyra që na sugjerojnë psikologët.

Ata tregojnë se prindërit duhet të gjejnë raste për të folur rreth tyre:

Duke dëgjuar radion:
Ndërsa je duke dëgjuar radion me fëmijën tënd dhe në një emision është duke folur mbi seksin apo varësinë ndaj drogës, është momenti të pyesni apo flisnin rreth këtyre dy problemeve me fëmijët tuaj. Në rrethin e tyre shoqëror ata mund të kenë shokë që kanë nisur varësinë ndaj drogave, dhe kanë frikë se mos i humbin ata. Biseda me ju do ti bëjnë të ndjehen më të sigurt në vizionin rreth tyre.

Duke parë televizor:
Teka shihni një reklamë që ka lidhje me seksin, ju mund të pyesni fëmijën tuaj se “Pra sipas kësaj reklame që një vajzë të bjerë në sy të djalit duhet të vishet kështu, apo të bëjë tualet kaq rëndë?

Flisni me fëmijët tuaj, që ta shohin seksin si diçka normale në jetën e tyre, për të cilën duhet të jenë të hapur ndaj këshillimit me prindërit dhe psikologët.

3.Duke lexuar një revistë:

Zgjidhni revista ku shkruhet për këto probleme. Ky është një rast i mirë që tua sugjeroni fëmijëve tuaj për ti lexuar.

4.Duke parë një film:

Gjatë fundjavave kur keni më shumë kohë, zgjidhni një film ku flitet për këto çështje. Më pas gjatë drekës apo mbrëmjes diskutoni me fëmijët rreth filmit dhe personazheve. Kjo bisedë do t’ju ndihmojë në komunikim.

5.Duke lexuar gazetën:

Gazetat shpesh kanë artikuj të vyer rreth këtyre çështjeve. Ndaj ju mund tua sugjeroni fëmijëve ti lexojnë, dhe të kërkoni më pas pikëpamjet e tyre mbi shkrimet e lexuara.

6.Duke dëgjuar muzikë:

Muzika shpesh ka rol dhe edukativ. Teksti i saj është një mënyrë e mirë për të mësuar sidomos të rinjtë. Zgjedhja e këngëve që kanë brenda histori të tilla, mund t’ju ndihmojë të hapni tema për të ndërtuar më pas një bisedë që do ndihmojë marrëdhënien mes jush e fëmijës tuaj, rreth këtyre çështjeve.

gazeta-shqip.com

11 rregulla revolucionare për të jetuar më shumë

No Comments Uncategorized

Ja disa rregulla që mund t’ju ndihmojnë të jetoni më gjatë në librin e fundit nga D. Argus, fiziolog dhe onkolog.

Një libër, ai i Agusit, i cili revolucionon disa standarde shëndetësore; titulluar: “Një udhëzues i shkurtër për një jetë të gjatë” dhe përmban disa këshilla, disa pak të habitshme. Këtu është një dekalog marrë nga libri i Argus.

Të shikohesh i zhveshur – Është e dobishme të shikoni veten në pasqyrë të zhveshur, para dhe prapa. Kjo do të ndihmojë në identifikimin e problemeve që mund të shfaqen përmes shenjave të trupit. Herë pas here duhet të kontrolloni trupin tuaj centimetër për centimetër, duke përfshirë flokët tuaj, thonjtë dhe brenda gojës tuaj.

Shmangni skanerët në aeroport – Derisa shkenca të provojë se janë të padëmshme, është më mirë të kërkohet një kërkim i trupit në aeroport.

Shmangni takat e larta – Këpucët e pakëndshme shkaktojnë inflamacion të panevojshëm të këmbëve, të cilat mund të ndikojnë në të gjithë sistemin. Inflamacionet lidhen me sëmundje të tilla si sëmundjet degjenerative, sëmundjet e zemrës, Alzheimer, kanceri, sëmundjet autoimune, diabeti dhe plakja e përshpejtuar.

Një kafe për tu zgjuar – Pirja e çajit ose kafes në moderim rekomandohet për të dhënë përfitime pozitive për shëndetin tonë, pavarësisht nga studimet e shumta që më vonë u vërtetuan të gabuara.

Hani në të njëjtën orë – Një nga mënyrat më të mira për të reduktuar stresin në trupin tuaj është të mbani një rutinë të rregullt 365 ditë në vit. Një trup i privuar nga dreka e tij e zakonshme në mesditë, përveç ndjenjës së urisë, i nënshtrohet një rritjeje të kortizolit, hormonit të stresit, i cili e bën që të mbajë yndyrë dhe të kursejë energji.

Vaksinohuni kundër gripit – Shmangia e kontraktimit të gripit, përveç avantazhit të brendshëm, parandalon stuhitë e zgjatura inflamatore që mund të shkurtojnë jetën përmes obezitetit, sulmit në zemër, goditjes dhe kancerit. Thuhet se vaksina ka efekte anësore, se nuk funksionon, se mund të shkaktojë grip apo edhe të përmbajë toksina ose helme. E gjithë kjo është e gënjeshtërt.

Ngrihuni dhe ecni – Shpenzimi më shumë kohë ulur rrit rreziqet e obezitetit, diabetit, sëmundjeve kardiovaskulare dhe vdekjes së hershme. Edhe dy orë stërvitje në ditë nuk do të kompensojnë për 22 orë të shpenzuara ulur ose shtrirë në shtrat.

Trajtimi i qëndrimit – Qëndrimi i dobët, si dhe problemet e pasme dhe të qafës, mund të shkaktojnë gjithashtu dhimbje koke, artriti, qarkullim të dobët, dhimbje muskulore, vështirësi në frymëmarrje, dispepsi, kapsllëk, ngurtësi e përbashkët, lodhje, probleme neurologjike dhe funksionim të dobët fizik në përgjithësi. Shumë e dobishme për të praktikuar Pilates.

Marrja e aspirinës tonë të përditshme – Përdorimi i zakonshëm i aspirinës jo vetëm zvogëlon ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, por gjithashtu mund të parandalojë një seri çrregullimesh nëpërmjet fuqive të saj anti-inflamatore. Marrja e një doze të vogël ditore (75 mg) gjithashtu zvogëlon rrezikun e zhvillimit të tumoreve të zakonshme malinje në mushkëri, zorrës së trashë dhe prostatë prej 46%. Kujdes ndaj ulçerave. Frutat dhe perime?

Më mirë nëse janë të ngrira – Frutat dhe perimet duhet të konsumohen të freskëta. Por ndërmjet kohës së mbledhjes dhe momentit që vijnë në dyqane, shpesh kalon shumë kohë dhe në këtë periudhë humbasin shumicën e fuqive ushqyese. Prandaj, nëse nuk jeni në gjendje të konsumoni produkte që janë sapo të mbledhura, është mirë të hani fruta dhe perime të ngrira.

Kujdes nga vitaminat – Marrja e shtesave të vitaminave rrit rrezikun e sëmundjeve të rënda si kanceri dhe prodhon pak përfitime shëndetësore, sepse pengon prirjen natyrore të trupit për të krijuar radikalet e lira për të sulmuar qelizat “e këqija”, duke përfshirë edhe kancerozët.

Gazeta Shqip